Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

 

             

                  ตัวบ่งชี้ที่  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

                  ผู้กำกับดูแล      : ผศ.ดร.สกุณา  บุญนรากร

                             ผู้จัดเก็บข้อมูล   : น.ส.ชื่นสุมน  เดชบุญ

          

                  ตัวบ่งชี้ที่  2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

                  ผู้กำกับดูแล      : ผศ.ดร.สกุณา  บุญนรากร

                  ผู้จัดเก็บข้อมูล   : น.ส.ชื่นสุมน  เดชบุญ

 

                  ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

                  ผู้กำกับดูแล      : ผศ.ดร.สกุณา  บุญนรากร

           ผู้จัดเก็บข้อมูล   : น.ส.ชื่นสุมน  เดชบุญ