Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

Uncategorised

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ 5.1การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

 ผู้กำกับดูแล   :  ผศ.นิภารัตน์  จันทร์แสงรัตน์ (ข้อ 4)

                             ผศ.ดร.สกุณา  บุญนรากร (ข้อ 1, 5)

                             อ.บุญยิ่ง  ทองคุปต์ (ข้อ 7)

                             อ.ระวิ  แก้วสุกใส(ข้อ 1, 2, 3)

                             อ.สาวิณี  ชาญสินธพ (ข้อ 6)

      ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  ผศ.อัชฌา สุวรรณกาญจน์(ข้อ 5)

                             อ.วนิสา หะยีเซะ(ข้อ 5)

                             น.ส.อารีย์  จันทร์หงษ์ (ข้อ 1)

                             น.ส.วันทนี  ทองสุวรรณ (ข้อ 1, 2, 3)

                             น.ส.กนกกาญจน์  เฉิดฉิ้ม (ข้อ 1, 2, 3)

                             น.ส.อุษณีย์  มอญขาม(ข้อ 3)

                             น.ส.ถิรดา  จันทร์อ่อน (ข้อ 6)

                             น.ส.วาสนา  รามรงค์ (ข้อ 6)

                             น.ส. ดนิตา  พวงแก้ว (ข้อ 4, 7)

ตัวบ่งชี้  5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ผู้กำกับดูแล      :         อ.บุญยิ่ง  ทองคุปต์

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :         น.ส.ถิรดา จันทร์อ่อน

 

           

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่  3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม

             ผู้กำกับดูแล      : ผศ.ดร.สกุณา  บุญนรากร

             ผู้จัดเก็บข้อมูล   : น.ส.อารีย์  จันทร์หงษ์

 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่  4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

                ผู้กำกับดูแล      : อ.รังสฤษฎ์แวดือราแม

                ผู้จัดเก็บข้อมูล   : อ.ศิราคริน  พิชัยสงคราม

                                      อ.ลุตฟี  สะมะแอ

                                      นายอัมซี  อารง

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

 

             

                  ตัวบ่งชี้ที่  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

                  ผู้กำกับดูแล      : ผศ.ดร.สกุณา  บุญนรากร

                             ผู้จัดเก็บข้อมูล   : น.ส.ชื่นสุมน  เดชบุญ

          

                  ตัวบ่งชี้ที่  2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

                  ผู้กำกับดูแล      : ผศ.ดร.สกุณา  บุญนรากร

                  ผู้จัดเก็บข้อมูล   : น.ส.ชื่นสุมน  เดชบุญ

 

                  ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

                  ผู้กำกับดูแล      : ผศ.ดร.สกุณา  บุญนรากร

           ผู้จัดเก็บข้อมูล   : น.ส.ชื่นสุมน  เดชบุญ