Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

Uncategorised

พัฒนานักศึกษา

รอดำเนินการเนื้อหา..........

งานวิจัย

 

   คู่มืองานวิจัย 

 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำพ.ศ.2562-2563(ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่)
        คณะพยาบาลศาสตร์ 
    ปี 2562   
1 ศักยภาพด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของผู้นำศาสนาอิสลามในการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมชายแดนใต้ นิซรีน  เจ๊ะมามะ
ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์
สมจิตร  ณ ปานแก้ว
0.8 มกราคม - เมษายน 62 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 131-142 TCI กลุ่ม 1 download
2 ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบผ้ารัดหน้าท้องประคบเย็นต่อระดับความปวดแผลผ่าตัดในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ศศินาภรณ์  โลหิตไทย
บุญยิ่ง ทองคุปต์
0.8 มกราคม - มีนาคม 62 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2562) หน้า 23-32 TCI กลุ่ม 1 download
3 พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชากรผู้ใญ่ในจังหวัดนราธิวาส พัชราวดี  ทองเนื่อง
โรฮาน่า  หะยีเจ๊ะอารง
วานีสา  วายุ
อัซมาณีซัน  บิง
อาซีมา  หะยีสะอารี
อาเดียณี  กาแบ
อานีส  เจ๊ะสมาแอ
ฮุสนา  เจ๊ะอามะห์
ซัลวา  สารี
ซอฟียา  วามิง
ยัสมี  ขาเดร์
0.8 พฤษภาคม - สิงหาคม 62 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 11 พฤษภาคม - สิงหาคม 62 หน้า 49-61  TCI กลุ่ม 1 download
4 การสร้างเสริมสุขภาวะการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ: บทเรียนจากโครงการงานบันดาลใจ ดวงเนตร  ธรรมกุล
ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์
พงษ์สุวรรณ  ศรีสุวรรณ
0.8 มกราคม - เมษายน 62 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 62 หน้า 36-47 TCI กลุ่ม 1 download
5 The Roles of Spirituality in People Living with HIV/AIDS: A Qualitative Meta-synthesis Yuttachai Chaiyasit
Rattiya Thong-on
ประเสริฐ  ไพบูลย์รุ่งโรจน์
Paiwan Kotta
0.8 กุมภาพันธุ์ 62 The Bangkok Medical Journal Vol. 15 No. 1; Feruary 2019 หน้า 113-120 TCI กลุ่ม 1 download
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เดชดนัย จุ้ยชุม
รสสุคนธ์  แสงมณี
ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์
ดิชิตชัย  เมตตาริกานนท์
รจเรช  กำแหงกิจ
0.8 กรกฎาคม - กันยายน 2562 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2562 หน้า 1-13 TCI กลุ่ม 1 download
7 จิตตปัญญาศึกษา:กิจกรรมและการประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต กรศศิร์ ชิดดี
ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์
กรรณิกา  เกตุนิล
มุสลินท์  โตะแปเราะ
นันทา  กาเลี่ยง
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2562 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 หน้า 1-13 TCI กลุ่ม 1 download
8 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อความรู้และบทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 0-3 ปี ธิดารัตน์  หวังสวัสดิ์
อนงค์  ภิบาล
ประเสริฐ  ไพบูลย์รุ่งโรจน์
วนิสา  หะยีเซะ
สาวิณี  ชาญสินธพ
นูรดีนี  ดือเระ
นิรุสณีย์  อากาจิ
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2562 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน -ธันวาคม 2562 หน้า 93-103 TCI กลุ่ม 1 download
9 กระบวนการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตสูงอายุมุสลิมในระยะท้ายของชีวิต ลาตีฟะห์  เจ๊ะเลาะ
กิตติกร  นิลมานัต
วราภรณ์  คงสุวรรณ
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2562 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน -ธันวาคม 2562 หน้า 82-92 TCI กลุ่ม 1 download
10 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล วนิสา  หะยีเซะ
ธิดารัตน์ หวังสวัสดฺ
วิมลวรรณ ดำคล้าย
นุจรี  ไชยมงคล
0.8 เมษายน - มิถุนายน 2562 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 2 เมษยาน - มิถุนายน 2562 หน้า 30-39 TCI กลุ่ม 1 download
11 การพัฒนาผ้าปิดตาสื่อรักขณะส่องไฟขณะส่องไฟรักษาในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง วนิสา  หะยีเซะ
ลาตีฟาร์  มนุกูล
ยามีละห์  ยะยือรี
มาดีฮะห์ มะเก็ง
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2562 วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 33ฉบับที่ 33  กันยายน - ธันวาคม 2562 หน้า 1-14 TCI กลุ่ม 1 download
12 ภาวะโภชนาการและประสบการณ์ของผู้ดูแลในการจัดการด้านอาหารสำหรับเด็กผุ้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 0-3 ปี ในจังหวัดชายแดนใต้ ธิดารัตน์  หวังสวัสด์
อัณญ์ยภัคสร  ใจสมคม
ยุนี  พงศ์จตุรวิทย์
ประเสริฐ  ไพบูลย์รุ่งโรจน์
วนิสา  หะยีเซะ
ลุตฟี  สะมะแอ
0.8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปีที่ 30 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม)2562 หน้า1-13   download
13 ปัจจัยทำนายความตั้งใจการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชากรวัยผู้ใหญ่ พัชราวดี  ทองเนื่อง
อัญณ์ยภัคสร  ใจสมคม
0.8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปีที่ 30 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม)2562 หน้า49-55   download
    ปี 2563   
1 การพัฒนารูปแบบการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
Premature Infants: A Care and Post-Discharge Follow-Up Model
วนิสา  หะยีเซะ
นุจรี  ไชยมงคล
วิมลวรรณ  ดำคล้าย
ธิดา  มามะ
เยาวรี  คอลออาแซ
ทวีพร  เพ็งมาก
สุกัญญา  เทพโซะ
0.8 มกราคม - เมษายน 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 หน้า1-13 TCI กลุ่ม 1 download
2 การตัดสินใจของผู้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตสูงอายุมุสลิมในระยะท้ายของชีวิต
Surrogate's Decision Making Regarding Treatments of Critically Ill Muslim Older Patients at the End of Life
ลาตีฟะห์  เจ๊ะเลาะ
กิตติกร  นิลมานัต
วราภรณ์  คงสุวรรณ
0.8 มกราคม - เมษายน 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 หน้า36-46 TCI กลุ่ม 1 download
3 การส่งเสริมการออกกำลังกายในมารดาหลังคลอดมุสลิม
Promoting Postpartum Exercise in Muslim Mothers
สารินี  สาวัน
ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์
มนัสวี  อดุลยรัตน์
อัชฌา  สุวรรณกาญจน์
ลุตฟี  สะมะแอ
0.8 มกราคม - เมษายน 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม  - เมษายน 2563 หน้า 194-206 TCI กลุ่ม 1 download
4 วิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ทางการพยาบาล
Historical Research Methodology in Nursing
ปรางทิพย์  ทาเสนาะ เอลเทอร์
พัชรี  ใจการุณ
ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์
0.8 มกราคม - มีนาคม 2563 Nursing Journal of the Ministry of Public Health HJPH Vol. 30 No.1 January - March 2020 ISSN 2673-0693 หน้า 1-13 TCI กลุ่ม 1 download
5 การพัฒนารูปแบบบันทึกเพื่อการส่งต่อในการดูแลและติดตามสุขภาพทารกเกิดก่อนกำหนดต่อเนื่องที่บ้าน
(Continuous Home Care: Development of a Documentation Format for Premature Infant Referral and Follow-Up
วนิสา  หะยีเซะ
ธิดารัตน์  หวังสวัสดิ์
ฮัมดี  มะแย

วิมลวรรณ  ดำคล้าย
ณัฐวุฒิ  เชื้อกุลา
0.8 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 หน้า 244-259 TCI กลุ่ม 1 download
6 หนังสือการพยาบาลเพื่อวางแผนจำหน่ายทารกเกิดก่อนกำหนดตามวิถีมุสลิม
Nursing discharge planning for preterm infants : an islamic perspective
วนิสา  หะยีเซะ
อานิส  พัฒนปรีชาวงศ์
1 Jan-63 นราธิวาส, โรงพิมพ์นราธิวาส, 2563 จำนวน 166 หน้า    download

 

 

 

 

7

 

  

 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการมีโรคประจำตัวและความเพียงพอของรายได้ที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุและความต้องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่ติดบ้าน จังหวัดตรัง
Interaction between Underlying Diseases and Income Sufficiency Affecting Elderly Care as a Role of Local Government Organization and the Elderly s' Care Need from Local Government Organization According to Opinion of the Home-Bound Elderly, Trang Province
นภชา สิงห์วีรธรรม
กิตติพร  เนาว์สุวรรณ
ประไพพิศ  สิงหแหลม
รุ่งอรุณ  กระมุทกาญจน์
อัณญ์ยภัคสร  ใจสมคม
0.8 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 12 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 หน้า 17-33  

download

 

 

 

 

 

 

 

    8 ปัจจัยที่สัมพันธ์ระหว่างลักษณะการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ พื้นที่เขตบริการที่ 12 ของไทย
Correlation Factors between Job Operational Characteristics and Job Satisfaction of Nurses in Primary Care Units: Service Area 12, Thailand
ลุตฟี  สะมะแอ      
แสงอรุณ  อิสระมาลัย
  0.8 กันยายน - ธันวาคม 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า155-174 TCI กลุ่ม 1                          download
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติ่กรรมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงของผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะก่อนเป็นโรคความดันโลหิตสูง
Factors Related to Preventive Behaviors for Hypertension among Thai Adults with Pre-hypertension
อัณญ์ยภัคสร  ใจสมคม
พัชราวดี  ทองเนื่อง
นันทิยา  โข้ยนึ่ง
ธิดารัตน์  หวังสวัสดิ์
นูรดีนี  ดือเระ
พัชรี  รัตนพงษ์
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า1-18 TCI กลุ่ม 1  download
10 ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
Nurses' Experience in Palliative Care in the Intensive Care Unit
นูรดีนี  ดือเระ
วราภรณ์  คงสุวรรณ์
กันตพร  ยอดไชย
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า139-154 TCI กลุ่ม 1  download
11 รูปแบบการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิถีพหุวัฒนธรรม
Schizophrenia Relapse Prevention Model Patients in Cho-I-Rong. Narathiwat Province with Multicultural Community Participation
ณัฐติกา  ชูรัตน์
มุสลินท์  โตแปเราะ
ประเสริฐ  ไพบูลย์รุ่งโรจน์
สุกัญญา  เทพโซ๊ะ
นิรุสณีย์  อากาจิ
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า213-228 TCI กลุ่ม 1  download
12 การพัฒนาเตียงสุขาแบบเปลนอน นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
Innovative Toilet Bed Safety for Bedriddin in Naradhiwas Rajanagarindra Hospital
ทัศณียา  ไข้บวช
พรเพ็ญ  สุขสบาย
นิกร  บูรพันธ์
อมรา  ดือเระ
ธิดารัตน์  หวังสวัสดิ์
0.8  พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563  หน้า1-16 TCI กลุ่ม 1  download
13 แนวทางการให้ความรู้ก่อนการถือศีลอดแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน
Pre-Ramadan Education for Pregnant Women with Diabetes Mellitus
ปรางทิพย์  ทาเสนาะ เอลเทอร์
ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์
จงลักษณ์  ทวีแก้ว
กรศศิร์  ชิดดี
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า213-228 TCI กลุ่ม 1  download