Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์

                        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตพยาบาล ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยด้านสุขภาพ บริการวิชาการด้านสุขภาพ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและท้องถิ่น  ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ เดิมเป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีประวัติความเป็นมา ดังนี้

     เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น “โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลนราธิวาส” สังกัดโรงพยาบาลนราธิวาส กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปิดดำเนินการเป็นโรงเรียนพยาบาลลำดับที่ ๒ ของกระทรวง  โดยมีนายแพทย์โอภาส มีนะกรรณ เป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนควบคู่ไปกับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ ได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น “โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์นราธิวาส” เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ ระยะเวลาศึกษา ๑ ปี ๖ เดือน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ให้โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมดไปสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้มีการแต่งตั้งนางละเมียด อักษรวงศ์  ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งนับเป็นผู้อำนวยการคนแรกที่มาจากพยาบาลวิชาชีพ

     วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น “วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส” เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น และในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร   ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส” สังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข และในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพระบรมราชชนก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีพระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส เข้าเป็นสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้เปิดการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง ๒ ปี)  เพิ่มอีก ๑ หลักสูตร

              จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการ ให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยใช้หลักการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษาและภารกิจของสถาบันการศึกษาเดิม โดยรัฐบาลมีนโยบายให้เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่า  เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประชาชนจังหวัดใกล้เคียง ตลอดถึงประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอีกด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จึงได้ถูกหลอมรวมเข้ากับสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาส อีก ๓ สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘) จึงก่อกำเนิด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘ และด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส  เป็น   “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙) โดยมีนางทิพยวรรณ นิลทยา เป็นคณบดีคนแรก 

www.sexpornweek.com
bokep sex movies
mature girl baby boy
fake taxi crying
girls eating own discharge
for casting
indian hd move xxx
realpornfilms.com
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
free xxx videos www pornhub com pornhub sex videos watch
transformerboard
tabela xxxsexshare.net free xxx porn wap adult free xxx porn wap xxxsexshare xxxmobilsex freepornovideosite
xxxpornmax.com