Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์

                        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตพยาบาล ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยด้านสุขภาพ บริการวิชาการด้านสุขภาพ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและท้องถิ่น  ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ เดิมเป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีประวัติความเป็นมา ดังนี้

     เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น “โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลนราธิวาส” สังกัดโรงพยาบาลนราธิวาส กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปิดดำเนินการเป็นโรงเรียนพยาบาลลำดับที่ ๒ ของกระทรวง  โดยมีนายแพทย์โอภาส มีนะกรรณ เป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนควบคู่ไปกับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ ได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น “โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์นราธิวาส” เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ ระยะเวลาศึกษา ๑ ปี ๖ เดือน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ให้โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมดไปสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้มีการแต่งตั้งนางละเมียด อักษรวงศ์  ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งนับเป็นผู้อำนวยการคนแรกที่มาจากพยาบาลวิชาชีพ

     วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น “วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส” เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น และในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร   ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส” สังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข และในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพระบรมราชชนก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีพระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส เข้าเป็นสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้เปิดการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง ๒ ปี)  เพิ่มอีก ๑ หลักสูตร

              จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการ ให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยใช้หลักการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษาและภารกิจของสถาบันการศึกษาเดิม โดยรัฐบาลมีนโยบายให้เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่า  เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประชาชนจังหวัดใกล้เคียง ตลอดถึงประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอีกด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จึงได้ถูกหลอมรวมเข้ากับสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาส อีก ๓ สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘) จึงก่อกำเนิด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘ และด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส  เป็น   “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙) โดยมีนางทิพยวรรณ นิลทยา เป็นคณบดีคนแรก