Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการ โครงการบริการวิชการ เรื่องการพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Focus charting) 12 กุมภาพันธ์ 2561 admin.ns 113
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการ โครงการบริการวิชการสาขาการพยาบาลชุมชน การรักษาพยาบาลขั้นต้นในระดับปฐมภูมิ 12 กุมภาพันธ์ 2561 admin.ns 148
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ 30 มกราคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 149
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ครูประจำชั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มนร. 29 มกราคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 37
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มนร. 26 มกราคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 42
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 10 มกราคม 2561 admin.ns 446
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูประจำชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 05 มกราคม 2561 admin.ns 598
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลุกจ้างชั่วคราวในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน สักกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ๒๕๖๐ 02 สิงหาคม 2560 ืns.pnu.ac.th 127
ขอเชิญอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะทางการพยาบาลเด็ก 17 กรกฎาคม 2560 ผู้ดูแลระบบ 134
การปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 มีนาคม 2560 admin.ns 820
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง "เวชปฏิบัติในการบริการปฐมภูมิยุค Thailand ๔.๐ 02 มีนาคม 2560 admin.ns 375
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด บริบทพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 01 กุมภาพันธ์ 2560 admin.ns 283
ขอเชิญอบมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง กาพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) 01 กุมภาพันธ์ 2560 admin.ns 263
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุท่ามกลางความหลากหลาทางวัฒนธรรม 24 มกราคม 2560 admin.ns 428