Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

งานวิจัย

 

   คู่มืองานวิจัย 

 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำพ.ศ.2562-2563(ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่)
        คณะพยาบาลศาสตร์ 
    ปี 2562   
1 ศักยภาพด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของผู้นำศาสนาอิสลามในการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมชายแดนใต้ นิซรีน  เจ๊ะมามะ
ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์
สมจิตร  ณ ปานแก้ว
0.8 มกราคม - เมษายน 62 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 131-142 TCI กลุ่ม 1 download
2 ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบผ้ารัดหน้าท้องประคบเย็นต่อระดับความปวดแผลผ่าตัดในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ศศินาภรณ์  โลหิตไทย
บุญยิ่ง ทองคุปต์
0.8 มกราคม - มีนาคม 62 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2562) หน้า 23-32 TCI กลุ่ม 1 download
3 พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชากรผู้ใญ่ในจังหวัดนราธิวาส พัชราวดี  ทองเนื่อง
โรฮาน่า  หะยีเจ๊ะอารง
วานีสา  วายุ
อัซมาณีซัน  บิง
อาซีมา  หะยีสะอารี
อาเดียณี  กาแบ
อานีส  เจ๊ะสมาแอ
ฮุสนา  เจ๊ะอามะห์
ซัลวา  สารี
ซอฟียา  วามิง
ยัสมี  ขาเดร์
0.8 พฤษภาคม - สิงหาคม 62 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 11 พฤษภาคม - สิงหาคม 62 หน้า 49-61  TCI กลุ่ม 1 download
4 การสร้างเสริมสุขภาวะการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ: บทเรียนจากโครงการงานบันดาลใจ ดวงเนตร  ธรรมกุล
ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์
พงษ์สุวรรณ  ศรีสุวรรณ
0.8 มกราคม - เมษายน 62 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 62 หน้า 36-47 TCI กลุ่ม 1 download
5 The Roles of Spirituality in People Living with HIV/AIDS: A Qualitative Meta-synthesis Yuttachai Chaiyasit
Rattiya Thong-on
ประเสริฐ  ไพบูลย์รุ่งโรจน์
Paiwan Kotta
0.8 กุมภาพันธุ์ 62 The Bangkok Medical Journal Vol. 15 No. 1; Feruary 2019 หน้า 113-120 TCI กลุ่ม 1 download
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เดชดนัย จุ้ยชุม
รสสุคนธ์  แสงมณี
ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์
ดิชิตชัย  เมตตาริกานนท์
รจเรช  กำแหงกิจ
0.8 กรกฎาคม - กันยายน 2562 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2562 หน้า 1-13 TCI กลุ่ม 1 download
7 จิตตปัญญาศึกษา:กิจกรรมและการประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต กรศศิร์ ชิดดี
ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์
กรรณิกา  เกตุนิล
มุสลินท์  โตะแปเราะ
นันทา  กาเลี่ยง
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2562 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 หน้า 1-13 TCI กลุ่ม 1 download
8 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อความรู้และบทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 0-3 ปี ธิดารัตน์  หวังสวัสดิ์
อนงค์  ภิบาล
ประเสริฐ  ไพบูลย์รุ่งโรจน์
วนิสา  หะยีเซะ
สาวิณี  ชาญสินธพ
นูรดีนี  ดือเระ
นิรุสณีย์  อากาจิ
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2562 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน -ธันวาคม 2562 หน้า 93-103 TCI กลุ่ม 1 download
9 กระบวนการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตสูงอายุมุสลิมในระยะท้ายของชีวิต ลาตีฟะห์  เจ๊ะเลาะ
กิตติกร  นิลมานัต
วราภรณ์  คงสุวรรณ
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2562 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน -ธันวาคม 2562 หน้า 82-92 TCI กลุ่ม 1 download
10 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล วนิสา  หะยีเซะ
ธิดารัตน์ หวังสวัสดฺ
วิมลวรรณ ดำคล้าย
นุจรี  ไชยมงคล
0.8 เมษายน - มิถุนายน 2562 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 2 เมษยาน - มิถุนายน 2562 หน้า 30-39 TCI กลุ่ม 1 download
11 การพัฒนาผ้าปิดตาสื่อรักขณะส่องไฟขณะส่องไฟรักษาในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง วนิสา  หะยีเซะ
ลาตีฟาร์  มนุกูล
ยามีละห์  ยะยือรี
มาดีฮะห์ มะเก็ง
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2562 วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 33ฉบับที่ 33  กันยายน - ธันวาคม 2562 หน้า 1-14 TCI กลุ่ม 1 download
12 ภาวะโภชนาการและประสบการณ์ของผู้ดูแลในการจัดการด้านอาหารสำหรับเด็กผุ้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 0-3 ปี ในจังหวัดชายแดนใต้ ธิดารัตน์  หวังสวัสด์
อัณญ์ยภัคสร  ใจสมคม
ยุนี  พงศ์จตุรวิทย์
ประเสริฐ  ไพบูลย์รุ่งโรจน์
วนิสา  หะยีเซะ
ลุตฟี  สะมะแอ
0.8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปีที่ 30 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม)2562 หน้า1-13   download
13 ปัจจัยทำนายความตั้งใจการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชากรวัยผู้ใหญ่ พัชราวดี  ทองเนื่อง
อัญณ์ยภัคสร  ใจสมคม
0.8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปีที่ 30 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม)2562 หน้า49-55   download
    ปี 2563   
1 การพัฒนารูปแบบการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
Premature Infants: A Care and Post-Discharge Follow-Up Model
วนิสา  หะยีเซะ
นุจรี  ไชยมงคล
วิมลวรรณ  ดำคล้าย
ธิดา  มามะ
เยาวรี  คอลออาแซ
ทวีพร  เพ็งมาก
สุกัญญา  เทพโซะ
0.8 มกราคม - เมษายน 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 หน้า1-13 TCI กลุ่ม 1 download
2 การตัดสินใจของผู้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตสูงอายุมุสลิมในระยะท้ายของชีวิต
Surrogate's Decision Making Regarding Treatments of Critically Ill Muslim Older Patients at the End of Life
ลาตีฟะห์  เจ๊ะเลาะ
กิตติกร  นิลมานัต
วราภรณ์  คงสุวรรณ
0.8 มกราคม - เมษายน 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 หน้า36-46 TCI กลุ่ม 1 download
3 การส่งเสริมการออกกำลังกายในมารดาหลังคลอดมุสลิม
Promoting Postpartum Exercise in Muslim Mothers
สารินี  สาวัน
ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์
มนัสวี  อดุลยรัตน์
อัชฌา  สุวรรณกาญจน์
ลุตฟี  สะมะแอ
0.8 มกราคม - เมษายน 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม  - เมษายน 2563 หน้า 194-206 TCI กลุ่ม 1 download
4 วิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ทางการพยาบาล
Historical Research Methodology in Nursing
ปรางทิพย์  ทาเสนาะ เอลเทอร์
พัชรี  ใจการุณ
ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์
0.8 มกราคม - มีนาคม 2563 Nursing Journal of the Ministry of Public Health HJPH Vol. 30 No.1 January - March 2020 ISSN 2673-0693 หน้า 1-13 TCI กลุ่ม 1 download
5 การพัฒนารูปแบบบันทึกเพื่อการส่งต่อในการดูแลและติดตามสุขภาพทารกเกิดก่อนกำหนดต่อเนื่องที่บ้าน
(Continuous Home Care: Development of a Documentation Format for Premature Infant Referral and Follow-Up
วนิสา  หะยีเซะ
ธิดารัตน์  หวังสวัสดิ์
ฮัมดี  มะแย

วิมลวรรณ  ดำคล้าย
ณัฐวุฒิ  เชื้อกุลา
0.8 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 หน้า 244-259 TCI กลุ่ม 1 download
6 หนังสือการพยาบาลเพื่อวางแผนจำหน่ายทารกเกิดก่อนกำหนดตามวิถีมุสลิม
Nursing discharge planning for preterm infants : an islamic perspective
วนิสา  หะยีเซะ
อานิส  พัฒนปรีชาวงศ์
1 Jan-63 นราธิวาส, โรงพิมพ์นราธิวาส, 2563 จำนวน 166 หน้า    download

 

 

 

 

7

 

  

 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการมีโรคประจำตัวและความเพียงพอของรายได้ที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุและความต้องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่ติดบ้าน จังหวัดตรัง
Interaction between Underlying Diseases and Income Sufficiency Affecting Elderly Care as a Role of Local Government Organization and the Elderly s' Care Need from Local Government Organization According to Opinion of the Home-Bound Elderly, Trang Province
นภชา สิงห์วีรธรรม
กิตติพร  เนาว์สุวรรณ
ประไพพิศ  สิงหแหลม
รุ่งอรุณ  กระมุทกาญจน์
อัณญ์ยภัคสร  ใจสมคม
0.8 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 12 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 หน้า 17-33  

download

 

 

 

 

 

 

 

    8 ปัจจัยที่สัมพันธ์ระหว่างลักษณะการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ พื้นที่เขตบริการที่ 12 ของไทย
Correlation Factors between Job Operational Characteristics and Job Satisfaction of Nurses in Primary Care Units: Service Area 12, Thailand
ลุตฟี  สะมะแอ      
แสงอรุณ  อิสระมาลัย
  0.8 กันยายน - ธันวาคม 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า155-174 TCI กลุ่ม 1                          download
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติ่กรรมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงของผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะก่อนเป็นโรคความดันโลหิตสูง
Factors Related to Preventive Behaviors for Hypertension among Thai Adults with Pre-hypertension
อัณญ์ยภัคสร  ใจสมคม
พัชราวดี  ทองเนื่อง
นันทิยา  โข้ยนึ่ง
ธิดารัตน์  หวังสวัสดิ์
นูรดีนี  ดือเระ
พัชรี  รัตนพงษ์
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า1-18 TCI กลุ่ม 1  download
10 ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
Nurses' Experience in Palliative Care in the Intensive Care Unit
นูรดีนี  ดือเระ
วราภรณ์  คงสุวรรณ์
กันตพร  ยอดไชย
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า139-154 TCI กลุ่ม 1  download
11 รูปแบบการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิถีพหุวัฒนธรรม
Schizophrenia Relapse Prevention Model Patients in Cho-I-Rong. Narathiwat Province with Multicultural Community Participation
ณัฐติกา  ชูรัตน์
มุสลินท์  โตแปเราะ
ประเสริฐ  ไพบูลย์รุ่งโรจน์
สุกัญญา  เทพโซ๊ะ
นิรุสณีย์  อากาจิ
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า213-228 TCI กลุ่ม 1  download
12 การพัฒนาเตียงสุขาแบบเปลนอน นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
Innovative Toilet Bed Safety for Bedriddin in Naradhiwas Rajanagarindra Hospital
ทัศณียา  ไข้บวช
พรเพ็ญ  สุขสบาย
นิกร  บูรพันธ์
อมรา  ดือเระ
ธิดารัตน์  หวังสวัสดิ์
0.8  พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563  หน้า1-16 TCI กลุ่ม 1  download
13 แนวทางการให้ความรู้ก่อนการถือศีลอดแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน
Pre-Ramadan Education for Pregnant Women with Diabetes Mellitus
ปรางทิพย์  ทาเสนาะ เอลเทอร์
ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์
จงลักษณ์  ทวีแก้ว
กรศศิร์  ชิดดี
0.8 กันยายน - ธันวาคม 2563 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า213-228 TCI กลุ่ม 1  download