Get Adobe Flash player

รายละเอียดและกำหนดการโครงการพัฒนากระบวนการแรกเข้าและเตรียมความพร้อมดอกปีบช่อใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดและกำหนดการโครงการพัฒนากระบวนการแรกเข้าและเตรียมความพร้อมดอกปีบช่อใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องเรียนชั้นปี ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตสำนักงานอธิการบดี

 

click here 31