Get Adobe Flash player

ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

 ปรัชญา

            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มุ่งผลิตพยาบาลวิชาชีพจัดบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุมชนบนพื้นฐานของการศึกษาวิจัย และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสร้างความสมานฉันท์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 พันธกิจ      

                   1)  ผลิตบัณฑิต

                   2) วิจัยและผลงานวิชาการ

                   3) บริการวิชาการแก่สังคม

                   4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                   5) การบริหารและการจัดการ

วิสัยทัศน์

          เป็นองค์กรชั้นนำที่มีมาตรฐานระดับชาติ บัณฑิตสามารถทำงานในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม