Get Adobe Flash player

พันธกิจ

  พันธกิจ      

                   1)  ผลิตบัณฑิต

                   2) วิจัยและผลงานวิชาการ

                   3) บริการวิชาการแก่สังคม

                   4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                   5) การบริหารและการจัดการ