Get Adobe Flash player

ปรัชญา

                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มุ่งผลิตพยาบาลวิชาชีพจัดบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุมชนบนพื้นฐานของการศึกษาวิจัย และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสร้างความสมานฉันท์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ